ROSALINE 2009 Bratislava

ROAD SAFETY OF LIVES IN EUROPE

20. 4. - 22. 4. 2009

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
v Bratislave (SÚZA), www.suza.sk.
 

Medzinárodný kongres o bezpečnosti v cestnej doprave 

Aktuálne informácie

30.4.2009
Bol sprevádzkovaný archív prednášok. Obsahuje všetky príspevky, ktoré majú organizátori kongresu k dispozícii. Archív je prístupný všetkým účastníkom kongresu. Prístupové údaje obdržali účastníci prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú zadali pri registrácii. Pokiaľ ste na kongrese boli a heslo ste neobdržali, kontaktujte nás.

24.4.2009
Náhľady fotografií z kongresu si môžete stiahnuť tu. Pokiaľ máte zájem o určitú fotografiu v tlačovej kvalite, kontaktujte nás.

22.4.2009
Skončil prvý ročník kongresu ROSALINE.

16.4.2009
Registrácia na kongres bola uzavretá.

31.3.2009
Bol zverejnený program kongresu a sprístupnená záväzná registrácia.
Uzávierka prihlášok je 13.4.2009 !!!

25.2.2009
Bol posunutý termín uzávierky Call for Papers na 9.3.2009.

6.1.2009
Bola sprístupnená predbežná registrácia na kongres. Vyplnením predbežnej prihlášky je možné:
- predbežne sa zaregistrovať na kongres ako účastník
- prípadne prilásiť svoj príspevok (v rámci Call for Papers) ako prednášajúci
- alebo požiadať o zaslanie informácií týkajúcich sa partnerstva alebo sponzorstva kongresu.

12.12.2008
Boli sprevádzkované webové stránky kongresu ROSALINE a uverejnené hlavné tematické okruhy.

Záštita
doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
predseda vlády SR
    JUDr. Robert Kaliňák
podpredseda vlády SR a minister vnútra SR
 
Ing. Ľubomír Vážny
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
    Ing. Maroš Kondrót
predseda výboru pre hospodársku politiku Národnej rady SR
 
gen. JUDr. Ján Packa
prezident Policajného zboru SR
    brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů
policajný prezident, Policejní prezidium ČR
 
plk. Mgr. Alexander Nejedlý
prezident Hasičského a záchr. zboru MV SR
    genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generálny riaditeľ Hasičského záchr. sboru ČR
 
Ing. Igor Choma
generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti
    Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest
 
Hermann Meyer
výkonný riaditeľ ERTICO – ITS Europe
    prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
dekan Dopravnej fakulty ČVUT v Praze
       
Program kongresu
 

   Program kongresu v pdf je možné stiahnuť tu:

 
20.4.
 
Otvorenie kongresu
  
10:30

Registrácia na kongres

11:00

Otvorenie kongresu za účasti popredných slovenských a zahraničných osobností

12:00

Business Lunch

20.4.
 
Stratégia, legislatíva a politika
moderuje: mjr. Ľubomír Ďurina
  
12:40 Politika EU týkajúca sa bezpečnosti cestnej premávky
Jean-Paul Repussard
Európska komisia, DG Energy and Transport
13:00 Nový prístup k bezpečnosti cestnej premávky v Portugalsku
Luís Miguel Pereira Farinha
National Authority for Road Safety of Portugal
13:20 Prieskum štatistiky dopravných nehôd v Poľsku
prof. Jerzy Mikulski
Polish Association of Transport Telematics
13:40 Spôsoby monitorovania bezpečnosti dopravy vo Fínsku
Pasi Anteroinen
Liikenneturva – Fínska centrálna organizácia pre bezpečnosť cestnej premávky
14:00 Podporné nástroje manažmentu bezpečnosti cestnej siete
Jiří Ambros, Milan Dont, Radim Striegle
Centrum dopravního výzkumu
14:20 Legislatívne a technické predpisy pri projektovaní a určovaní použitia dopravného značenia
Peter Mihál
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
14:40 Diskusný panel za účasti prednášajúcich
moderuje: mjr. Ľubomír Ďurina
15:00 Prestávka na kávu
Sponzoruje Zväz autobusovej dopravy
20.4.
 
Edukácia a prevencia
moderuje: plk. Milan Anjel
  
15:30 Preventívno-výchovná činnosť v cestnej premávke
plk. Milan Anjel
Prezídium policajného zboru SR
15:50 Celoživotné vzdelávanie v oblasti BECEP
Laura Loikkanen
Liikenneturva – Fínska centrálna organizácia pre bezpečnosť cestnej premávky
16:10 Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky z pohľadu cestnej nákladnej dopravy
Peter Halabrín, Pavol Reich
Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia
16:30 Prevencia v dohľade nad cestnou premávkou z pohľadu Policie ČR
plk. Leoš Tržil
Policejní prezidium ČR
16:50 Kampane a projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky v ČR
Zuzana Ambrožová
Ministerstvo dopravy ČR, BESIP
17:10 Kampane a projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky v SR
Tatiana Kelcová
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, BECEP
17:30 Analýza realizácie prvej etapy rozvoja detských dopravných ihrísk v SR
Ján Palkovič
Ministerstvo školstva SR
17:50 Diskusný panel za účasti prednášajúcich
moderuje: plk. Milan Anjel
20.4.
  ROSALINE Garden party
18:15 Neformálne spoloč. stretnutie účastníkov kongresu spojené s vystúpením hudob. skup. Miroslava Hanáka
20:30 Záver prvého dňa kongresu
21.4.
 
Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti
moderuje: pplk. Milan Hamar
  
9:00

Monitoring správania sa účastníkov cestnej premávky
prof. Alica Kalašová, Štefan Machciník
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav dopravný

9:20 Tajné závody na významných komunikáciách – protiopatrenia
plk. Leoš Tržil
Policejní prezidium ČR
9:40 Možnosti skutočného a trvalo udržateľného zvýšenia bezpečnosti na slovenských cestách
doc. Martin Klus
Univerzita Mateja Bela
10:00 Možnosti elektronického mýta v ČR pri odhaľovaní porušovania dopravných predpisov
F. Kopecký, D. Zeman, P. Břečka, Z. Bahenský
KPM CONSULT
10:20 Diskusný panel za účasti prednášajúcich
moderuje: pplk. Milan Hamar
10:40 Prestávka na kávu
21.4.
 
Veda a výskum
moderuje: prof. Alica Kalašová
  
11:10 Psychologické aspekty správania vodiča
Michal Kentoš, Daniel Lajčin; Prešovská Univerzita v Prešove, Dubnický technologický inštitút
11:30 Agresivita účastníkov cestnej premávky - terénny výskum
Zuzana Lisá
Ministerstvo dopravy ČR, BESIP
11:50 Posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov
František Skokan
Slovenská komora psychológov
12:10 Analýza cestnej nehodovosti agregáciou štatistických dát v priestore a čase
Pavel Hrubeš
ČVUT v Praze
12:30 Moderná analýza dopravných nehôd
prof. Gustáv Kasanický
Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva
12:50 Diskusný panel za účasti prednášajúcich
moderuje: prof. Alica Kalašová
13:10 Obed
21.4.
 
Cestná infraštruktúra a bezpečnosť
moderuje: plk. Milan Anjel
  
14:00 Zefektívnenie výkonu správy a údržby a zvýšenie bezpečnosti premávky na cestných komunikáciách
prof. Alica Kalašová, Ivan Mokrý
Žilinská univerzita v Žiline, Žilinský samosprávny kraj
14:20 Analýza nehodovosti zo systému GPS a vytváranie máp nehodovosti
pplk. Josef Tesařík
Policejní prezidium ČR
14:40 Projekty na upokojenie dopravy na prieťahoch miest v blízkosti priechodov pre chodcov realizované v r. 2006 – 2008
Peter Mišanko
Hakom
15:00 Rôzna účinnosť spomaľovacích prvkov
Zuzana Čarská
ČVUT v Praze
15:20 Bezpečné stĺpy zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky
prof. Jozef Gnap
Žilinská univerzita v Žiline
15:40 Prestávka na kávu
16:10 Vplyv povrchových vlastností vozovky na bezpečnosť dopravy
prof. Ján Čelko, Matúš Kováč
Žilinská univerzita v Žiline
16:30 Bilbord - tichý zabijak vodičov
Karol Kleinmann
Salvus – Inštitút dopravnej psychológie
16:50 Bezpečnosť na železničných priecestiach v širších súvislostiach
František Kopecký, Arnošt Matlafus, Patrik Břečka
KPM CONSULT
17:10 Dopravné prieskumy a modelovanie v mestách SR
Tibor Schlosser
INNOVIA PPP Solutions
17:30 Diskusný panel za účasti prednášajúcich
moderuje: plk. Milan Anjel
18:00 Záver 2. rokovacieho dňa kongresu
22.4.
 
Technológie na zvýšenie bezpečnosti
moderuje: Roman Srp
  
9:00 Technické závady vozidiel a bezpečnosť
Martin Kmeť
SLOVDEKRA
9:20 Legislatívne a technické predpisy na konštrukciu vozidiel a ich aplikácia na bezpečnosť cestnej premávky
Ľubomír Moravčík, Marek Hudec
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
9:40 Vplyv pravidelných technických prehliadok na pojazdnosť a bezpečnosť vozidiel
Uwe Zeymer
DEKRA International
10:00 Komunikačné technológie v cestnej doprave a možnosti využitia MHz pásma
Martin Pípa
Centrum dopravního výzkumu
10:20 Metrológia ako nástroj zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy
doc. Ľubomír Kučera
Slovenská legálna metrológia
10:40 Prestávka na kávu
22.4.
 
Technológie na zvýšenie bezpečnosti
moderuje: prof. Alica Kalašová
  
11:10 Moderné prvky aktívnej bezpečnosti vo vozidlách
Bedřich Erik Rathouský
Univerzita Pardubice
11:30 Efektívne riadenie dopravného prúdu pri kongesciách pomocou mobilných IDS
Marek Ščerba, Martin Smělý
Centrum dopravního výzkumu
11:50 Diskusný panel za účasti prednášajúcich
moderuje: prof. Alica Kalašová
12:10 Deklarácia záverov kongresu ROSALINE 2009
plk. Milan Anjel
12:20 Záver kongresu ROSALINE
prof. Alica Kalašová, plk. Milan Anjel, Roman Srp
12:30 Good Bye Cocktail
  Posterová sekcia
  Bezpečná preprava nákladu z pohľadu EU a Slovenska
Juraj Jagelčák
Žilinská univerzita v Žiline
Harmonizácia predpisov v cestnej doprave v rámci EU
Jozef Drahovský
Nezávislý dopravný analytik
  Nový zákon o cestnej premávke a jeho dopady na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy v SR
pplk. Milan Hamar
Prezídium policajného zboru SR
  Profesijná príprava v oblasti IDS
František Kopecký, Miloslav Věžník
KPM CONSULT
  Psychológia a doprava
doc. Miroslav Frankovský, Gabriela Sláviková
Prešovská Univerzita v Prešove, Dubnický technologický inštitút
  Technické prostriedky na odhaľovanie priestupkov u Policie ČR
plk. Leoš Tržil
Policejní prezidium ČR
  Analýza ochrannej funkcie „dokonalej hlavovej opierky“ u piatich vekových skupín mužov
Marek Jaśkiewicz
Kielce University of Technology
  Analýza dopravného zaťaženia centrálnej mestskej zóny v Žiline
prof. Alica Kalašová, Ján Ondruš
Žilinská univerzita v Žiline
  Problematika dovybavenia už používaných kamiónov v Poľsku a na Slovensku systémom dodatočných zrkadiel na rozšírenie spektra nepriamej viditeľnosti
Štefan Liščák, Krzysztof Olejnik
Žilinská univerzita v Žiline, Motor Transport Institute in Poland
  Príčiny a následky dopravného kolapsu v mestách
Igor Dula
Slovenský zväz stavebných inžinierov
  Zmena programu vyhradená.
  
Bude zaistený simultánní preklad z a do anglického jazyka.
Vedecký výbor
Mgr. Zuzana Ambrožová
Ministerstvo dopravy ČR, BESIP
    plk. JUDr. Milan Anjel
Prezídium policajného zboru SR
 
Antonio Avenoso
European Transport Safety Council
    prof. Ivan Bošnjak, Ph.D.
ITS Croatia
 
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
    prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
 
Ing. Ivan Dohnal
Slovenská správa ciest
    doc. Ing. Pawel Droździel, PhD.
Lublin University of Technology
 
mjr. Ľubomír Ďurina
Prezídium policajného zboru SR
    prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
 
pplk. Ing. Milan Hamar
Prezídium policajného zboru SR
    Dr. Ing. Pavel Hrubeš
ČVUT v Praze
 
gen. Mgr. Stanislav Jankovič
Prezídium policajného zboru SR
    doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
ČVUT v Praze
 
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
    prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva
 
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
    Ing. František Komora
Zväz logistiky a zasielateľstva SR
 
Ing. František Kopecký, Ph.D.
ČVUT v Praze
    Ing. Ivan Kúdela
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 
Dr. Ágnes Lindenbach
ITS Hungary
    prof. Ing. Štefan Liščák, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
 
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Slovenská komora stavebných inžinierov
    François Malbrunot
ITS France
 
Dr. Heinz Marburger
ITS Network Germany
    Ing. Jaromír Markovič
Slovenská legálna metrológia
 
Hermann Meyer
výkonný riaditeľ ERTICO – ITS Europe
    prof. Ing. Jerzy Mikulski, Ph.D.
Polish Association of Transport Telematics
 
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
ČVUT v Praze
    Mgr. Jaroslav Ozimanič
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 
Dr. Christian Pecharda
ITS Austria / AustriaTech
    Ing. Peter Pelegrini
Národná rada Slovenskej republiky
 
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
VUT v Brně
    Ing. Juraj Porázik
SLOVDEKRA
 
doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu
    Mgr. Jaroslav Prekop
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl
 
Ing. Pavol Reich
ČESMAD Slovakia
    PhDr. František Skokan
Slovenská komora psychológov
 
Ing. Roman Srp
Združenie pre dopravnú telematiku (SDT)
    doc. Ing. Tomasz L. Stańczyk
Kielce University of Technology
 
prof. Ing. Miroslav Steiner, Dr.Sc., dr.h.c.
Zápočeská univerzita v Plzni
    prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
České vysoké učení technické v Praze
 
Virginia Tanase
UN Economic Commission for Europe
    Ing. George Trabelssie
Zväz autobusovej dopravy SR
 
Jose Viteri
TIL-ITS Euskadi
    doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
ČVUT v Praze
 
Užitočné informácie
Miesto konania
SÚZA
Drotárska cesta 46
811 04 Bratislava
Na zobrazenie podrobnej mapy kliknite sem alebo sem.
Ako sa na kongres dostanete.
Tipy na ubytovanie
Hotel ** SÚZA
Hotel *** Sorea
Hotel **** Danube
Hotel ** UVS
Turistické informácie
www.BratislavaGuide.com
turistický sprievodca po Bratislave
www.BratislavaHotels.com
moznostiach ubytovania v Bratislave
 
     
   
     
 
  Organizátor
     
 
     
  Záštita
     
 
 
 
 
 
 
     
  Spolupráca
     
 
 
     
  Podpora
     
 
 
     
  Hlavný sponzor
     
 
 
     
  Sponzori
     
 
 
 
     
  Partneri
     
 
 
 
 
 
     
  Vystavovatelia
     
 
 
 
 
     
  Mediálni partneri